สพม.39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลของสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายจลัญ อินตายวง ประธานสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษา นางสาวสุทธิลักษ์ ภูริชัยพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสหวิทยาเขตพระยาพิชัยดาบหัก ได้แก่ โรงเรียนพิชัย โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคนพิทยา โรงเรียนดาราพิทยาคม และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป