ภารกิจนิเทศกิจกรรมการเรียนออนแอร์ทางไกลผ่านดาวเทียมของคณะครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2563

        ภารกิจนิเทศกิจกรรมการเรียนออนแอร์ การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของคณะครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์  ในระหว่างวันที่ 18-22 พ.ค. 2563 เพื่อติดตามผู้เรียน  ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อให้ทราบปัญหาต่าง ๆ  อย่างแท้จริง ซึ่งจะได้นำมาหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

                 ปัญหาที่พบในการติดตามนิเทศ เยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงแรก  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ผู้ปกครองก็คือ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ยังไม่มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเรียนออนแอร์ รับสัญญานทางไกลผ่านดาวเทียม  ไม่มีเครื่อรับสัญญาน  ไม่มีเครื่องรับดิจิตอลทีวี  แม้ว่ามีเครื่องรับสัญญานดิจิตอลทีวี ก็ยังพบปัญหาอยู่ในพื้นที่อับสัญญาน บ้านในป่าเขา สถานส่งสัญญานอยู่ไกลต้องใช้สายอากาศที่มีความสูงพอสมควร 

                   แนวทางแก้ไขที่โรงเรียนได้ประชุมตกลงกัน  หากโรคโควิค-19 ระบาดไปในระยะยาว โรงเรียนจะจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ออนแอร์ทางไกลผ่านดาวเทียม โดยโรงเรียนจะหาสถานที่เหมาะสมที่อยู่ในกลุ่มชุมชนที่มีผู้เรียนจำนวนมาก  ผู้ปกครองเจ้าของบ้านที่เป็นศุนย์การเรียนรู้จะต้องให้ความร่วมมือด้านสถานที่ต่างๆ  ในส่วนของโรงเรียนจะจัดการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียม ระบบ KU Band  และติดตั้งระบบกระจายสัญญาน WiFi ด้วยซิมอินเตอร์เน็ต (เนื่องจากพื้นที่ไม่มีการเชื่อต่อเครือข่ายสัญญานอินเตอร์เน็ต)    

   

 

               การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนแอร์  โรงเรียนจะดำเนินการติดตั้งจำนวน 5 ศูนย์ ซึ่งจะใช้งบค่าวัสดุศุนย์ฯ ละ  3,000 บาท
เป็นค่าอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมประมาณ  1,300 บาท/ชุด และตัวกระจายสัญญานอินเตอร์เน็ตด้วยซิมมือถือ  1,700 บาท
ซึ่งหลังจากติดตั้งแล้วนักเรียนในบริเวณดังกล่าวสามารถมาเรียนรู้ที่ศูนย์ได้ทั้งวัน   โรงเรียนจะจัดครูไปนิเทศทุกวัน  แต่งตั้งให้ผู้ปกครองที่เป็นศูนย์ฯ เป็นผู้ช่วยครู  สำหรับงบประมาณค่าวัสดุต่าง ๆ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาต่อไป

                ตัวอย่างศูนย์การเรียนต้นแบบ  โรงเรียนได้จัดตั้งในโรงเรียน  โดยใช้วัสดุบางส่วนจากโครงการทรูปลูกปัญญาที่ยังใช้ได้อยู่คือทีวี โรงเรียนจัดหาวัสดุอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมมาติดตั้ง   ติดตั้งระบบ WiFi กระจายสัญญาน  สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาจากบริเวณใกล้ๆ โรงเรียน  ก็ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนเข้ามาเรียนรู้ได้ทุกวันตลอดเวลา  โดยต้องระวังป้องตนเอง  รักษาระยะห่างทางสังคมด้วยเช่นกัน

              จากการดำเนินการพบว่า  วิธีการเรียนโดยจัดศูนย์การเรียนรู้  ทำให้ผู้ปกครองที่ต้องประกอบอาชีพบางราย  สามารถให้บุตร หลานมาเรียนที่ศูนย์ฯ ได้   รวมทั้งนักเรียนที่มาเรียนเป็นกลุ่ม  3-5 คน  ทำให้เด็กสนุก ไม่เบื่อ และสามารถทำกิจกรรมกลุ่มไปพร้อมกันกับโรงเรียนต้นทางได้

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่ครับ

นายนิพนธ์ มณีรัตน์