สพม.35 ติดตามความพร้อมนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ลงพื้นที่ ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และเตรียมการจัดการเรียนการสอนภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบทางไกล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมงานลงพื้นที่ ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ปูพรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 ครอบคลุมจังหวัดลำปาง และลำพูน

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นางนภาพร  แสงนิล  นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นำคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ของนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา  และโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี  ณ บ้านพักอาศัย เพื่อติดตามความพร้อม และความต้องการของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

เกรียงศักดิ์ ยอดสาร

รอง.ผอ.สพม.35/ภาพ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล/เจ้าของเรื่อง