สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ในการจัดทำข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการในระบบบำเหน็จ บำนาญ(e-Pension) โดยมีนางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกษียณเข้าใจในสิทธิ์ต่างๆ ที่จะได้รับตลอดจนสร้างความเข้าใจในเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มของกรมบัญชีกลาง ในการกรอกข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการในระบบบำเหน็จ บำนาญ(e-Pension)ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีข้าราชการและลูกจ้างประจำเกษียณอายุประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 107 คน วิทยากร นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และคณะเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลแก่ผู้เกษียณ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้จัดประชุมแบ่งเป็น ภาคเช้า จำนวน  50 คน และภาคบ่ายจำนวน 57 คน ในช่วงสถานการณ์การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ ห้องประชุมโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3