++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 ภาคบ่าย นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจ ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่ม ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ณ โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ อ.ขุนยวม ซึ่งได้มอบนโยบาย การรับทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู และจากการตรวจเยี่ยมการสอนทางไกลที่ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู มีนักเรียนสามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้น้อย แม้ใช้ผ่านโทรศัพท์ เนื่องจาก อินเทอร์เน็ตช้า เว็บเข้าไม่ได้ ไฟฟ้าดับบ่อยส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เนต ส่วนในนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมในทุกด้านเช่น กล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่ผู้ปกครองมีไม่สามารถรับสัญญาณได้ หรือทีวีรุ่นเก่าเกินไป ครูทุกระดับชั้นของระดับประถมศึกษาได้นำแบบฝึกความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อมทุกระดับชั้นไปแจกให้ หากนักเรียนทำแบบฝึกชุดใดไม่ได้นักเรียนจะรวมกลุ่มแล้วใช้วิธีการพี่สอนน้อง หากมีปัญหาจะติดต่อครูประจำวิชา หรือครูประจำชั้น ซึ่งทางสพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 จะได้นำผลมาพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดต่อไป   //นรินทร์  ไชยวงศ์  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน