สพป.สระบุรี เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์COVID-19

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ โดย นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางวัชรากร  เคยบรรจง  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนและบ้านนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในเขตอำเภอมวกเหล็ก จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน, โรงเรียนบ้านหลังเขา, โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร, โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก และโรงเรียนบ้านซับสนุ่น พร้อมให้กำลังใจและรับทราบปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปหาแนวทางแก้ไขต่อไป..