สพฐ.ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ และนางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (สตผ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกเขตพื้นที่ นำเสนอการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ขอบคุณภาพ : พัชรี สิงห์น้อย ประชาสัมพันธ์ สพป.ชม.เขต1