สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 25  พฤษภาคม 2563  นายสมัต  อาบสุวรรณ์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมข้อมูลในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุม 1 สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดระยะเวลาและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่าง ๆ ตามปฏิทินการประเมินฯ