การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อ่งการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2563  อาจมีฝนตกชุกต่อเนื่องอาจเกิดอุทกภัย ฟ้าผ่า อุบัติเหตุอันเกิดจากพื้นถนนลื่นเมื่อฝนตก ตลอดจนเป็นต้นเหตุให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึุงยังมีภัยจากสัตว์มีพิษด้วย ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อสถานที่ราชการ และเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรในสังกัด.

ในการนี้ สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้ สพฐ.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานกาณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง รับทราบถึงภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การเฝ้าระวังภัยพิบัติในช่วงฤดูฝน