สพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจราชการ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19

สพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจราชการ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID- 19

     วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ผู้ตรวจราชการของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2563 นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย นางลำไย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล นางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ด้านการบริหารงานบุคคล นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตาม การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมี นางสาววรัญญา ชัยพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

และ เวลา 13.00 น. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี และคณะ ตรวจติดตาม รับฟังการรายงานการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 – 6  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้เกี่ยวข้อง  รายงานข้อมูล การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายรตนภูมิ โนสุ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1