ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียนในเขต อ.วังชิ้น จ.แพร่ ได้แก่ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา และโรงเรียนวังชิ้นวิทยา ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการเรียนทางไกลฯ พร้อมทั้งได้มอบ อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม สำหรับนักเรียนที่ขาดความพร้อมในการเรียนทางไกลฯ ในครั้งนี้

Facebook สพม.37 : ลงพื้นที่เยี่ยมเตรียมการสอน online สรอยเสรีวิทยา,วังชิ้นวิทยา