สพป.ภูเก็ต ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระบบ DLTV ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุลรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  พร้อมด้วยนายวันชัย  หวังสวาสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ต  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในสังกัด การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ระบบ DLTV ของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินการประชุม วางแผนเตรียมอุปกรณ์  สร้างช่องทางการสื่อสาร ระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามผลการเรียนทางช่องทางการสื่อสาร ไว้เป็นอย่างดี พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน  ครู ในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.ภูเก็ต

Latest posts by นิชฎา (see all)