++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563  ภาคบ่าย  นางเอมอร  รัตนเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่าย ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย การสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งการตรวจเยี่ยมการสอนนักเรียนโดยผู้ปกครองซึ่งใช้ใบความรู้และใบกิจกรรมซึ่งครูเป็นผู้นำมามอบให้  ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้นนุ่น  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงจากการสะท้อนของผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่สามารถใช้การสอน ON AIRได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า// นรินทร์  ไขยวงศ์ ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน