++รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และคณะได้ออกกำกับ ติดตาม นิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยครู โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน++

<<<วันอังคาร  ที่ 26  พฤษภาคม 2563  ภาคบ่าย   นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่มภารกิจและประธานกลุ่มเครือข่าย ได้ออกกำกับ ติดตามและนิเทศการเรียนการสอนทางไกลโดยผู้ปกครองเป็นผู้ช่วย ซึ่งได้ดำเนินการประชุมชี้แจงเพื่อมอบนโยบาย การสะท้อนสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งการตรวจเยี่ยมการสอนนักเรียนโดยผู้ปกครองซึ่งใช้ใบความรู้และใบกิจกรรมซึ่งครูเป็นผู้นำมามอบให้  ณ โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบปัญหาที่แท้จริงจากการสะท้อนของผู้ปกครองเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ไม่สามารถใช้การสอน ON AIR ได้เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า// ศน.ชลีพร  อินต๊ะสาร ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

ธีรธิดา พรหมมาแบน