สพป.สงขลา เขต 1 ร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่  26  พฤษภาคม  2563  นางอรทัย  เกิดภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ร่วมตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนของสถานศึกษา ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา และโรงเรียนวิเชียรชม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา