พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2563 สพม.35

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายประจักษ์  สีหราช ผอ.สพม.35 พร้อมด้วยนางนภาพร  แสงนิล รอง ผอ.สพม.35 นำผู้อำนวยกลุ่มและบุคลากรรับฟังนโยบายของ สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า–ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/ 2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกู่คำ โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ในฐานะโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ดังนี้

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 2019
  2. การออกตรวจพื้นที่ของคณะผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการในการติดตามการจัดการศึกษาทางไกล
  3. มติ ครม.เห็นชอบต่อเวลา พรก.ฉุกเฉิน 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2563
  4. การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
  5. การขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา
  6. สรุปโพลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ “ความคิดเห็นต่อ อ.ก.ค.ศ.สพฐ./ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด/ “ และ “ความคิดเห็นต่อแนวทางการสอบ O-NET”
  7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ณัฐกิตติ์  วงค์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/ภาพ-รายงาน