ประชุมปรับแผนปฎิบัติการ สพม.36

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมปรับแผนปฏิบัติการ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วย นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 , นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักปราะชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว