สพป.นศ.2 จัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมฯ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2 ดำเนินการจัดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 7 ราย จากจำนวนผู้สมัคร 8 ราย โดย สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ดำเนินการเลือกสรร สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป