รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง Coaching Team

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เสนอผลการดำเนินงานพร้อมรับการให้คำปรึกษา แนะนำ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ดร.จุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 เป็นกรรมการ ดร.ศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมวิบูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประะถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2