(มีคลิป) สพม.19 รับการตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ โควิด 19

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ และนายปฐมพงษ์ สมอฝาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา (สมป.)จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ประธานสหวิทยาเขต ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับนางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชียวชาญ สพฐ.และนางสุนีย์ สิทธิธนะ คณะกรรมการติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

เริ่มต้นด้วยการแนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ด้วยวิดีทัศน์ ตามด้วยนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการติดตามฯ พร้อมนำเสนอการรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ด้วยวิดีทัศน์จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนำเสนอประเด็นการติดตาม 6 ประเด็น จากกลุ่มนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ โดยประธานสหวิทยาเขตทั้งหมด 5 สหวิทยาเขต

จากนั้น ได้นำคณะกรรมการติดตามฯ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยผ่านการถ่ายทอดสดด้วยโปรแกรม Google Meet ที่บ้านของเด็กหญิงพิมพ์มาดา สวนมาลี ชั้น ม.3/1 ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

………………………………………………….

ลิงค์ชมภาพกิจกรรม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3626285724064814

กฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19/รายงาน