สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

วัันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เพิ่มเติม) งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ในการดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ปะปาภายในอาคารเรียนอาคารประกอบ โดยท่านประธานฯ ได้มอบแนวทาง นโยบายตามที่ สพฐ. กำหนดและมอบให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ ในการพิจารณางบประมาณตามเกณฑ์ จัดลำดับและบันทึกข้อมูลลง ในระบบ https://budget63.jobobec.in.th พร้อมรวบรวมเอกสารคำขอฯ ฉบับจริงของโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณา ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563