สพป.นครราชสีมา เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามฯ การจัดการเรียนการสอนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ดร.พรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สพป.นครราชสีมา เขต 5  พร้อมกำหนดให้ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามฯ ระหว่างวันที่ 18- 29 พฤษภาคม 2563  เพื่อนิเทศ ติดตามฯ การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563   ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน (Learn From Home) ทั้งในระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จากมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เหมาะสมตามความพร้อมของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ  สพป.นครราชสีมา เขต 5 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด   เพื่อสอบถามและรับฟังปัญหาต่าง ๆ จากคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมให้คำแนะนำในเบื้องต้น  และให้กำลังใจ  พร้อมนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน   เพื่อดูสภาพจริงในการเรียนการสอนฯ  สอบถามและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  และผู้ปกครอง  พร้อมให้คำแนะนำในเบื้องต้น