สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ที่ขึ้นบัญชีไว้ ตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 มารายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียนและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย มารายงานตัว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 8 ราย และได้ส่งตัวมารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เพื่อจัดทำเอกสารทะเบียนประวัติข้าราชการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย 1. นายสุรศักดิ์ ถาป้อม วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่แตง 2. นางสาวพุดตาล ชุ่มชื่น วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 3. นางสาวพิชญา พูลสวัสดิ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 4. นางสาวพัฒนรัตน์ ลังกาตุง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 5. นางสาวสุชาภัสร์ มอญไข่ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 6. นางสาวสุพรรษา ถาวร วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 7.นางสาวปิยรมณ์ ธนะวัง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่แจ่ม 8. นางสาวรพีพร เส็งคานนท์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โอกาสนี้ ได้ให้โอวาทโดยขอให้ครูผู้ช่วยปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดีในสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แจ้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน