สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการของ สพฐ. ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ในการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ก่อนเปิดเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ โดย นางสาวสุพรรณี  อภัยพิมพ์  รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานข้อมูลดังกล่าว  การนี้ นายเล็ก  ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด

 

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)