สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จับมืออาชีวศึกษากาฬสินธุ์ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขขต 1
ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ระหว่าง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 กับ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม
มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1