สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการรับบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการรับบริการที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา ครู และธุรการ
โรงเรียน) ภายใต้โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ณ ห้องประชุม
มูลนิธิถาวรจิตตถาโร-วงศ์มาลัย สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1