สพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  นายภูธร  จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ก่อนเปิดเรียนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดย นางสุธาลักษณ์  สุวรรณศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ รายงานข้อมูลดังกล่าว  การนี้ นายสมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวอุทุมพร  แจ่มเมือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นายนนทิศักดิ์  ผาผาย  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ ร่วมลงพื้นที่ด้วย  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเคร่งครัด

 

สุกัญญา หมั่นจิตร์
Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)