สพม.35 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนแม่พริกวิทยา

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 ณ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา  และโรงเรียนแม่พริกวิทยา อีกทั้ง ตรวจเยี่ยมการเรียนผ่านระบบทางไกลบ้านพักนักเรียน อีกด้วย

การตรวจ ติดตามครั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานตลอดจนการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ภาคเรียนที่ 1/2563

 

มนตรี  นันไชย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)