สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมการประชุมVideo Conference ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สพฐ. เพื่อให้การปฏิบัติงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2