สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์เฉพาะ กิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากศูนย์ฯ นำไปปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาแต่ละพื้นที่และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน จากนั้น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ประชุมคณะกรรมการฯ โดยได้เน้นย้ำ ให้คณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ได้ติดตาม กำกับ ดูแล สนับสนุน ทำความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกันกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ต่อไป