ประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 และ นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผอ.สพม.15 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันสรุปถึงปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดอ่อนที่ต้องเสริม จากการออกนิเทศการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาทางไกลในสภาวการณ์โควิด19 ของโรงเรียนในสังกัดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จากนั้นเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน  ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15 (นราธิวาส) ขอบคุณเครือข่ายประชาสัมพันธ์>>ภาพประกอบข่าว