สพม.35 ติดตามสถานการณ์ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ สถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน และการเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ณ โรงเรียนในสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ โดยมีนายเกรียงศักดิ์. ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหัวหน้าคณะ และว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์. นนทมาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมายวิทยา (แทนประธานสหวิทยาเขตบุญวาทย์) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา จ.ลำปาง
โดยมีนายพรศิลป์ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไหล่หินวิทยา และคณะครูให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน พร้อมทั้งดูแลความสะอาดตามมาตรการป้องกันเชื้อโรค
พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด19 และร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดการเรียนทางไกลของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้าน

วาสนา บุญมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาาญการ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล/เจ้าของเรื่อง