สพป.พิษณุโลก เขต 1 รับฟังคำชี้แจงและประชุมเครือข่ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการ PLC ผ่านระบบ ZOOM.US โดยคุรุสภา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 -14.30 น. ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปี 2563 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC  โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  ร่วมการประชุมทางไกล การกำกับ ติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ของคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อชี้แจงกระบวนการทำงาน ผ่านระบบ ZOOM.US   เพื่อรับฟังคำชี้แจงกระบวนการทำงานการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยกระบวนการชุมชนรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   /การใช้ระบบ Line Official Account : Kspplc63  /การศึกษาบทเรียนในแพลตฟอร์ม TrainFlix  /การทำกิจกรรม PLC ของ Model Teacher ผ่านระบบ LINE  /การลงนามสัญญารับทุนและการทำงานกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พร้อมทั้งการประชุมกลุ่มเฉพาะเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ทางการศึกษา (TSIP) ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 15 เครือข่าย และมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงกลุ่ม TSIP  หลังจากที่ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ปี 2563 ไปเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3819524281451116