สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลฯ

วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษานิเทศในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยม และนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1