สพป.กระบี่ ประชุมพิจารณาจัดลำดับการเสนอของบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการะบี่  นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดลำดับการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า งบกระตุ้นเศรษฐกิจ  เป็นงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายที่จะให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ระบบไฟฟ้า ประปา ภายในอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม    ในลักษณะของงบดำเนินงาน ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ มีโรงเรียนในสังกัดเสนอของบประมาณ จำนวน 165 โรงเรียน งบประมาณรวมทั้งสิ้น กว่า 55 ล้านบาท  สพป.กระบี่จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อเรียงลำดับตามความจำเป็นต่อไป