สพม. 21 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ.เกมส์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัด

           วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  เวลา  08.30 น.  ณ  สนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  นายสมเกียรติ  ตระกูลฟาร์มธวัช  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน  สพฐ.เกมส์         ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

                นายสมใจ  วิเศษทักษิณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 21 (หนองคาย – บึงกาฬ)  กล่าวว่า  การแข่งขันกีฬานักเรียน สพฐ. เกมส์  ในครั้งนี้  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาจังหวัดหนองคาย  ประจำปีการศึกษา 2561  ของ 6  สหวิทยาเขต  ซึ่งประกอบไปด้วย  สหวิทยาเขตเทศรังสี  อำเภอศรีเชียงใหม่,  สหวิทยาเขตท่าบ่อ  อำเภอท่าบ่อ,  สหวิทยาเขตหนองคาย  สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  อำเภอเมืองหนองคาย,  สหวิทยาเขตพิไสยสรเดช  และสหวิทยาเขตเบญจพิทย์  อำเภอโพนพิสัย  เพื่อคัดเลือกหาทีมตัวแทนจังหวัดหนองคาย   เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  5 ประเภทกีฬา  ได้แก่  ฟุตบอลชาย,  ฟุตซอลชาย,  บาสเกตบอล,  วอลเลย์บอล  และเซปักตะกร้อ

           ทั้งนี้  เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.),    เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดหนองคาย,  เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ,   เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน,  เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถ  มีทักษะในการเล่นกีฬา  ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬาอย่างเต็มศักยภาพ  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชน  ในส่วนจังหวัดบึงกาฬ  ทาง  สพม.21  จะจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในลำดับถัดไป.