สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารและจัดทำแปลงเกษตร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดทุกท่าน พร้อมด้วยนักการภารโรงกลุ่มโรงเรียนสหสามัคคี และกลุ่มโรงเรียนเมืองนครชุม ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคารสถานที่ อีกทั้งยังจัดทำแปลงเกษตร เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกต้นไม้ เพื่อความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารและจัดทำแปลงเกษตร