ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่ สพป.เลย เขต ๒ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโคนา2019

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ และนางสุนีย์ สิทธิชนะ ได้ลงพื้นที่มาติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  มีนายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รายงานข้อมูล และได้นำคณะผู้ตรวจราชการเข้าติดตามการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านปากปวนซึ่งเป็นโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เกาะติดสภาพจริงในการเรียนออนไลน์ที่บ้านของนักเรียนแต่ละโรงเรียน รับฟังความคิดเห็น การสะท้อนปัญหาอุปสรรคจาก ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง อีกทั้งยังได้เสนอ แนะนำวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อนำไปสู่การทดลองปฏิบัติเมื่อโรงเรียนเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓