สพป.อุทัยธานี เขต 2 : การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM

1 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังการชี้แจงข้อราชการสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19)