สพป.ชบ 3 : การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ มอบหมายให้ นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางพีรญา  ภานุมาส ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางศิริรัตน์  พักโพธิ์เย็น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับฟังการประชุมชี้แจ้งนโยบายการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การติดตามงานเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อให้การดำเนินงานประชุมทางไกลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกการประชุม

 

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/2003.html