สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน          ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายประหยัด วรงค์ ผอ.รร.อนุบาลลำปลายมาศ , นายวินัย จันทะเมนชัย ผอ.รร.อนุบาลชำนิ , นายมนัส วาปีโส ผอ.รร.มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) , นายศราวุธ  โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา , นางสุธีรา ปรัชสกุลชัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน , นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริหารงานบุคคล