สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงวัว

วันที่  1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายราชันต์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นายยุทธนา ศรีนวลดี นายอำเภอเนินสง่า ,น.ส.กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ,คุณออมสิน ศิริกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” (MOU – Partnership School Project) ในมิติโรงเรียนเลี้ยงวัว ระหว่าง คุณสุภาภรณ์  อาหุนัย ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพมาตรฐาน ISO อาชีวอนามัย ความปลอยภ้ยและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA กับ นางนงนุช คชา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล ,นายสมเกียรติ แถวไธสง ศึกษาธิการ จังหวัดชัยภูมิ ,นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3,นายประภาส เทียนสันเทียะ กำนันตำบลกะฮาด,นายจรุญ พรปะไพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กะฮาด ,นายไชยวัฒน์  ภิญโญเทพประทาน นักวิชาการสัตว์บาลศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ชัยภูมิ,นางศรีสมัย โชติกวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ,นายสุวิทย์ รักษ์ชัยภูมิ ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเลี้ยงวัว เพื่อร่วมกันสร้างโรงเรียนวัวแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีคุณชลลดา จิตอนงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายมวลชนสัมพันธ์กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) กล่าวรายงานความเป็นมา โครงการ “โรงเรียนเลี้ยงวัว” นี้ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และกลุ่ม EA ที่ได้ร่วมกันคัดเลือก โรงเรียนร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เป็นพื้นที่การดําเนิน โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ในมิติ “โรงเรียนเลี้ยงวัว” เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กควบคู่กับการสร้างทักษะชีวิตที่จะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถเห็นโอกาสของการพัฒนาอาชีพ และชุมชน ตนเองตั้งแต่ยังอยู่ในระบบการศึกษา อันจะเป็นการลดปัญหาทาง สังคมและเศรษฐกิจของชุมชน ลดปัญหาครอบครัวแหว่งกลาง  รวมทั้งปัญหาสังคม ต่างๆ เช่น ปัญหาด้านยาเสพติด กลุ่ม EA มีความเชื่อและมั่นใจว่า โรงเรียนเลี้ยงวัวแห่งนี้ จะช่วยให้เด็กๆ มีความรู้และทักษะอาชีพการเลี้ยงวัวติดตัว ในบริบทที่สอดคล้องกับท้องถิ่นที่ตนเองและครอบครัวถนัด โดยนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและเหมาะสมมาประกอบการเรียนรู้แบบบูรณาการ อันจะเกิด SMART PEOPLE ขึ้นในจังหวัดชัยภูมิต่อไปในอนาคต ซึ่งจะสร้างความ ยั่งยืนให้กับชุมชนได้ตลอดไป