สพป.ปัตตานี เขต 1ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

(วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563  เวลา 09.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จัดประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อชี้แจ้งแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ และชี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจไปยังผู้บริการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษารวมถึงนักเรียนและผู้ปกครองด้วย ในการประชุมในครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คำนึงถึงมาตรการ Social distancing  ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1