สตผ.โดยกลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมแบบออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของระบบการติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สตผ. จัดประชุมแบบออนไลน์ เรื่องการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของระบบการติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2  โดยใช้ระบบ Microsoft teams ในการประชุม ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สตผ.  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำคุณลักษณะฯ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบายฯ
ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะผู้แทนจาก สทร.และ สตผ.เข้าร่วมประชุม

โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการกำหนดคุณลักษณะขอบเขตของระบบการติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในการจัดจ้างที่ปรึกษา ดังนี้

1.เพื่อจัดทำและพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของระบบการติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในรูปแบบ RESful Web Service
2.เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างองค์กร
3.เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริหาร หน่วยงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้ที่สนใจ