สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน นายพลวัฒน์ บุญช่วย นายเล็ก เกียรติขจรเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต1 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ พร้อมก้นเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ ของสัปดาห์ หลังจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบาบางลงใน การเข้าแถวเคราพธงชาติ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ คิดดี คิดชอบ มีสมาธิ สละเวลาร่วมกิจกรรม และรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทยไว้สืบไป และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา สุจริต