สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ นางสาวกรวีร์ คำพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว และนายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคฯ Video Conference
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย นายคณาพงศ์ ศรีสุข ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ นางสาวประภัสรา ธาราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ นางสาวกรวีร์ คำพุฒ ลูกจ้างชั่วคราว และนายฤชากร เย็นศรี ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง สพป.กพ.1 ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคฯ Video Conferenceของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา