สพม.39 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังจันทน์

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้ นายวณัฐพงศ์​ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยนายเฉลียว คำดี ประธานสหวิทยาเขตวังจันทน์,นางชวนชม นิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,นางเปรมฤดี เกลาพิมาย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวณภัทร จุลพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนทางไกล ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังจันทน์ ได้แก่ โรงเรียนจ่านกร้อง และโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการเรียนออนไลน์และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนต่อไป

Alisa Pratumpo