สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งมอบรถยนต์ราชการให้โรงเรียนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมส่งมอบรถยนต์โดยสาร ทะเบียน 914 และ 915 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางราชการในการดูแลของสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนและโรงเรียนบ้านในล็อค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยการมอบรถยนต์ครั้งนี้ เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยผ่านการเห็นชอบตามมติคณะกรรมการพิจารณาการโอนทรัพย์สินให้กับโรงเรียน มีตัวแทนรับมอบรถยนตฺ์ทะเบียน 915 คือนายจเร พวงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน และรถยนตฺ์ทะเบียน 914 นายธงชัย แสงโพลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในล็อค