สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้การต้อนรับ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา ๑ ปี นำโดยนายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๑  ประธานกรรมการ นางช่อชบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต ๑ กรรมการ ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ นางสาวนันทพร บัณฑิต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ระยองเขต ๑ ผู้รับการประเมินประกอบด้วย นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายชัยนรินทร์ วสอื้นรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ ในการต้อนรับคณะประเมินครั้งนี้ผู้ร่วมการต้อนรับประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา  ศีกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒