สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมบริหารในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ ,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง,นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูุมิ เขต 3 และผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดทำมาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON-SITE) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1กรกฏาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 และการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการเรียนการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ศฉก.COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานผลการออกประเมินการจัดการศึกษาทางไกล DLTV ระยะแรกของนักเรียนในสังกัด สรุปประเด็นปัญหาในภาพรวม เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข ในการจัดทำมาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโรงเรียน(ON-SITE) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563